INŽINIERSKA GEODÉZIA

Účelové mapovanie

-> účelové mapy základného významu – technická mapa mesta, základná mapa závodu (2D/3D)

-> účelové mapy ostatné – zameranie a kartografické spracovanie polohopisu a výškopisu,

     daného územia pre projektovú dokumentáciu (2D/3D)

-> porealizačné zameranie podzemných i nadzemných inžinierskych sietí (2D/3D)

 

Geodetické práce v investičnej výstavbe

-> vytýčenie stavebných objektov, líniových stavieb, technologických zariadení a staveniska

-> kontrolné merania stavebných objektov, líniových stavieb, technologických zariadení

-> dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS)

-> meranie a tvorba pozdĺžnych a priečnych rezov

-> zameranie a výpočet kubatúr

-> podklady pre fakturácie