KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

Tvorba geometrických plánov
-> na stavbu, alebo rozostavanú stavbu
vyhotovuje sa ako podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutie o užívaní stavby),
alebo na rozostavanú stavbu ako doklad k hypotekárnemu úveru.

-> na rozdelenie/zlúčenie pozemkov
vyhotovuje sa ak existujúcu parcelu chcete rozdeliť na viaceré parcely, resp. viaceré parcely chcete zlúčiť.

-> na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)
vyhotovuje sa ako podklad k zmene druhu pozemku (napr. z poľnohospodárskeho, lesného pozemku na iný druh pozemku, alebo z ostatných plôch na trvalý trávny porast).
-> na úpravu hranice nehnuteľnosti
vyhotovuje sa napr. v prípade, kedy hranica dvoch susedných pozemkov neprebieha využiteľne.
-> na zriadenie vecného bremena
vyhotovuje sa na vyznačenie časti nehnuteľnosti v katastri, ktorá má mať odlišný právny režim od
ostatných častí nehnuteľnosti.
-> na obnovenie hraníc pôvodného pozemku
vyhotovuje sa na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov registra „E“.
Adresný bod

Adresný bod slúži pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách všetkých fyzických budov na území SR, ktorým bolo určené súpisné číslo. Adresný bod je novinkou roku 2015 a nadobudol účinnosť 1. júla 2015.

Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu je grafické zobrazenie novo navrhovaných hraníc pozemkov. Súčasťou je aj vypočítanie nových výmer. Slúži tiež ako podklad pre ďalšie rokovania.

Evidenčný zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností

Geometrický plán je iba technickým podkladom pre zmeny v katastri a samotný na túto zmenu nepostačuje. Úradné overenie geometrického plánu je len potvrdením správy katastra, že geometrický plán je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra. Evidenčným spôsobom zápisu geometrického plánu nie sú dotknuté vlastnícke práva doterajších vlastníkov.

Vytýčenie hranice pozemku

Pri vytýčení hranice pozemku Vám budú v teréne vyznačené hranice pozemku evidovaného v katastrálnej mape s presnosťou +/- 2,00 cm.

Vytýčenie stavby

Vytyčovanie sa realizuje na základe individuálneho zadania klienta prípadne zhotoviteľa, alebo na základe podkladov od projektanta.
Vytýčenie stavby vykonávam dvoma spôsobmi :

spôsob 1.
vytýčenie pre výkopové práce technológiou GPS s presnosťou +/- 2,00 cm
vytýčenie základov stavby totálnou stanicou s presnosťou pod 1 cm a stabilizáciou železnými klincami do betónového základu

spôsob 2
vytýčenie pomocou lavičiek, na ktoré sa zaisťuje poloha vytýčených bodov, pri tomto vytýčení
treba zabezpečiť materiál na lavičky

 

-> Všetko o Vašom pozemku si možete najsť na stránkach <-